Szémélyes adatvédelem


15. §-a törvény szerinti jogokról szóló tájékoztatás és utasítás. 18/2018 Z.z. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról.


10. § bek. törvény 3. -a. 18/2018 Z.z. törvény a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról, valamint az 1. sz. Az elektronikus kereskedelemről szóló 22/2004. sz. törvény értelmében köteles személyes adatait megadni:


a kapcsolatfevételi űrlapon a www.icinema.sk weboldalon


10. § bek. törvény 3. -a. 18/2018 Z.z. a személyes adatok védelméről egy cég, az iCinema s.r.o. jogosult a kapcsolatfevételi űrlapon megadott személyes adatok, valamint a regisztrált felhasználókra vonatkozó adatok kezelésére a regisztráció teljes időtartama alatt a következő célok érdekében:


felhasználó regisztráció

a regisztrált felhasználók adatbázisának vezetése,

kapcsolatfevételi űrlap feldolgozása,Ha érdekli regisztrációja törlése, nem kell mást tennie, mint írásban értesítenie döntését az info@icinema.sk e-mail címen. A regisztráció törlését és az adatkezelés céljának megszűnését követően az Ön személyes adatai haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek. A személyes adatokat tartalmazó megrendelés feldolgozásával kapcsolatos számviteli és egyéb dokumentumokat a regisztrációs szabályzatnak és a regisztrációs tervnek megfelelően kötelesek vagyunk megőrizni a megrendelés feldolgozásától számított 10 évig. Ezen időszak letelte után a személyes adatokat azonnal megsemmisítjük.


A megadott személyes adatoknak valósnak és aktuálisnak kell lenniük.


Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat az internetes alkalmazás karbantartása és adminisztrációja céljából velünk szerződő közvetítők rendelkezésére bocsátjuk. Ezek tehát szállítmányozási cégek, IT adatbázis-adminisztrátorok, könyvelők és hasonlók.

Ön tudomásul veszi, hogy érintettként a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait a 28. és azt követő §-ok szabályozzák. számú törvény 122/2013. a személyes adatok védelméről. Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelmére tájékoztatást kérjen, törölje és helyesbítse személyes adatait.


Az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a személyes adatok feldolgozásáért felelős oldal üzemeltetője. adatok, (GDPR)


Érintett személy – regisztráló, kapcsoaltfelvevö

üzemeltető – a webáruház üzemeltetője

Személyes adatok listája: név, vezetéknév, utca és telefonszám, irányítószám, város, e-mail, telefonszám.

Gazdálkodó szervezetek esetében azonosító számot, adószámot és áfaazonosító számot is.

A személyes adatok kezelésének céljai: adóbizonylat kiállítása, a szerződés teljesítése. A személyes adatok e célokkal össze nem egyeztethető módon tovább nem kezelhetők.


A személyes adatok kezelésének jogalapja: a) A személyes adatok (név, vezetéknév, beosztás, utca és házszám, irányítószám, város) feldolgozása a Szlovák Köztársaságra vonatkozó külön szabályozás vagy nemzetközi megállapodás alapján szükséges. törvény szerint különösen. 222/2004 Coll. az általános forgalmi adóról. b) Személyes adatok kezelése (e-mail, telefonos elérhetőség) a szerződés teljesítéséhez szükséges.

A személyes adatok megőrzési ideje – 10 év

Az érintett a feltételek elfogadásával egyidejűleg kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő személyes adatait a fenti célból, a fenti időtartam alatt és a fent meghatározott mértékben kezelje. Az érintettnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulásból eredő adatkezelés jogszerűségét. Az érintett köteles a valós és aktuális személyes adatokat megadni. Az érintett jogaira a GDPR 3. fejezete az irányadó. Ez pl.

– a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz joga,

– az adatkezelés elleni tiltakozás joga,

– az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés kérésének joga,

– a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez vagy kezelésének korlátozásához, valamint mint az adathordozhatósághoz való jog.


Személyes adatok harmadik fél részére történő átadása a Vevőellenőrzött szolgáltatás során. A vásárlással kapcsolatos elégedettségét e-mailes kérdőívekkel határozzuk meg az Ügyfélellenőrzött programon belül. 351/2011. az elektronikus kommunikációval kapcsolatban Ön nem tagadja meg üzleti közleményeink elküldését, vagy nem vonja vissza a már megadott hozzájárulását. Kérdőívek küldésére, visszajelzéseinek értékelésére és piaci pozíciónk elemzésére használjuk.


4. sz. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről szóló törvény, 2018. május 25-i hatállyal módosított (továbbiakban új törvény).


Ez az adatvédelmi szabályzat a cookie-kra vonatkozó szabályzatot is magában foglalja.


Ebben az esetben az érintett személy alatt:


a) az a természetes személy, aki a regisztrációs űrlapon a regisztrációt végezte,

b) a weboldalon bejelentkezett személy,

c) a vásárlást végző személy,

d) az a személy, aki marketinginformációra feliratkozott.

Az érintett minden esetben az új törvény 15. § (1) bekezdése szerint regisztrációval, bejelentkezéssel, marketing információ vásárlásával vagy feliratkozással 16. életévét betöltött természetes személynek kell lennie. Ha az érintett 16 évesnél fiatalabb, a személyes adatok ilyen kezelése csak olyan feltételekkel és mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást törvényes képviselője adta vagy jóváhagyta.


Üzemeltető az új törvény 5. § o) pontja értelmében:


iCinema s.r.o.

Podzáhradná 36

94504 Komárno

IČO: 52851494

DIČ: 2121156873

Bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzékébe, iratszáma. 50132 / NE-mail: info@icinema.sk


Front Page


(a továbbiakban: üzemeltető)


Személyes adatok az új törvény 4. sz. 18/2018 Z.z. módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló személyes adatok védelméről a személyes adat olyan adat, amely közvetlenül vagy közvetve azonosítja a természetes személyt, elsősorban általánosan alkalmazható azonosító, egyéb azonosító vagy online azonosító alapján.


Az üzemeltető az alábbi személyes adatokat kezeli:


Személyes adatok

Kapcsolatfelvételi űrlap

Regisztráció

Bejelentkezés

Hírlevél

Név és vezetéknév,

Teljes cím, város és irányítószám

Telefon

E-mail cím


Szerződés szerinti teljesítés

Ügyfél regisztráció,

Bejelentkezési biztonság

Marketing információk küldése

Jogalap 13. § (1) bekezdés b) pont 13. § (1) bekezdés a) pont 13. § (1) bekezdés a) pont 13. § (1) bekezdés a) pont

Az érintett hozzájárulása

Eljárási idő 10 év a személy hozzájárulásának visszavonásáig


Az adatkezelés jogszerűsége és jogalapja


A megrendelőlapon a személyes adatok kezelése az új törvény 13. § (1) bekezdés b) pontja jogalapja alapján történik – a személyes adatok kezelése annak a szerződésnek a teljesítéséhez szükséges, amelyhez az érintett tartozik. félnek, vagy a szerződés megkötése előtt intézkedni az érintett személy.

A személyes adatok kezelése a panaszlapon az új törvény 13. § (1) bekezdés b) pontja jogalapja alapján történik – a személyes adatok kezelése azon szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez az érintett fél, vagy szerződéskötést megelőző intézkedéseket hajt végre.


A regisztrációs lapon szereplő személyes adatok kezelése az új törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja jogalapja alapján történik – az érintett hozzájárult személyes adatainak legalább egy alkalommal történő kezeléséhez. Az érintett hozzájárulását a regisztrációval fejezi ki.

A személyes adatok kezelése a jelentkezési lapon és a jelentkezés során az új törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja jogalapja alapján történik – az érintett hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez legalább egy konkrét célt. Az érintett hozzájárulását a kérelem teljesítése fejezi ki.

A hírlevélben szereplő személyes adatok kezelése az új törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja jogalapja alapján történik – az érintett hozzájárult személyes adatainak legalább egy meghatározott kezeléséhez. Az érintett hozzájárulását a hírlevélben e-mail cím megadásával fejezi ki.Egyéb adatok, amelyeket Önnel kapcsolatban kezelünk:Regisztrációs űrlap

Regisztráció dátuma és időpontja, titkosított jelszó, iban és bic (ha van), szállítási cím (ha van), IP-cím (anonim)

Belépés

Az utolsó bejelentkezés/tevékenység dátuma és időpontja, bejelentkezési név, bejelentkezési IP-címA logok kapcsán


Bejelentkezés dátuma és időpontja, bejelentkezési név, bejelentkezési IP-cím (anonim)


Az érintett jogai:


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének jogszerűségét a visszavonás előtt. Az érintett a hozzájárulást a hozzájárulásával megegyező módon visszavonhatja.


Az érintettnek joga van továbbá kérni az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatok helyesbítéséhez, a személyes adatok törléséhez vagy a személyes adatok kezelésének korlátozásához, joga van tiltakozni az adatkezelés ellen. személyes adatok és a személyes adatok hordozhatóságához való jog.


A személyes adatok adatkezelő általi kezelésére az irányadó:


A törvényesség elve (új törvény 6. §)


Személyes adatok csak jogszerűen és oly módon kezelhetők, hogy az érintett alapvető jogait ne sértsék.A célhoz kötöttség elve (új törvény 7. §)


Személyes adatok csak meghatározott, kifejezett és jogszerű célból gyűjthetők, és nem kezelhetők tovább e céllal össze nem egyeztethető módon; a személyes adatok archiválási, tudományos, történeti kutatási vagy statisztikai célú további kezelése, ha az külön előírásnak megfelelő, és ha az érintett jogainak védelmére a 78. § (1) bekezdése alapján megfelelő garanciák biztosítottak. 8, nem tekinthető összeegyeztethetetlennek az eredeti céllal.A személyes adatok minimalizálásának elve (új törvény 8. §)


A kezelt személyes adatoknak arányosnak, relevánsnak és a kezelés céljához szükséges mértékre kell korlátozódniuk.Helyesség elve (új törvény 9. §)


A kezelt személyes adatoknak helyesnek és szükség szerint frissítettnek kell lenniük; Megfelelő és hatékony intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a feldolgozás céljaihoz képest pontatlan személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék vagy helyesbítsék.Tárolási minimalizálás elve (új törvény 10. §)


A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely lehetővé teszi az érintettek azonosítását, ameddig az a személyes adatok kezelésének céljához szükséges; a személyes adatok hosszabb ideig megőrizhetők, ha azokat kizárólag archiválási, tudományos, történeti kutatási vagy statisztikai célú külön szabályozás alapján kezelik, és ha az érintett jogainak védelmére a §-a alapján megfelelő garanciák biztosítottak. 78. bek. 8.
Az integritás és a titoktartás elve (új törvény 11. §)


A személyes adatokat úgy kell kezelni, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsák a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan kezelésével, a személyes adatok jogellenes kezelésével, a személyes adatok véletlen elvesztésével, a személyes adatok törlésével vagy sérülésével szembeni védelmet. személyes adatokhoz.
Felelősség elve (új törvény 12. §)


Az adatkezelő felelős a személyes adatok kezelésének alapelveinek betartásáért, a személyes adatok kezelésének a személyes adatok kezelésének elveinek való megfeleléséért, és köteles ezt a személyes adatok kezelésének alapelveinek való megfelelést a Hivatal kérésére igazolni.Személyes adatok átadása harmadik feleknek


Az Üzemeltető az érintett személyes adatait a következő körben bocsátja rendelkezésre: név, vezetéknév, beosztás, cím, város, állam, telefonos elérhetőség, e-mailes kapcsolatfelvétel harmadik fél részére a szerződés teljesítése céljából – áruk és szolgáltatások szállítása – olyan futár és kézbesítő cégek, amelyeknek külön jogszabály (pl. a postai szolgáltatásokról és egyes törvények módosításáról szóló, módosított 324/2011. sz. törvény) alapján nyújtják szolgáltatásaikat.
Nincs ilyen.


Felelős az üzemeltetőnél 2020.01.04-től


Bianka Liška Lõrincz
E-mail: info@icinema.sk
Levelezési cím: Senný trh 7, 945 01 Komárno, Szlovák Köztársaság
Cookie-k


Ez a szabályzat tájékoztatást tartalmaz arról, hogy ez az online áruház hogyan használ cookie-kat és hasonló technológiákat az EU adatvédelmi és elektronikus kommunikációs irányelve értelmében.


A weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében kis adatfájlokat – cookie-kat – tárolunk az Ön készülékén.


Mik azok a sütik?


A süti egy kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárol, amikor Ön böngészik. Ezzel a fájllal a webhely egy ideig nyomon követi az Ön lépéseit és beállításait (például bejelentkezés, nyelv, betűméret és egyéb megjelenítési beállítások), így a következő látogatáskor nem kell újra megadnia azokat. vagy böngésszen az oldalon.


Hogyan használjuk a sütiket?


Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google, Inc. („Google”) által biztosított webelemző szolgáltatás. (“Google”). Ragacsgle Az Analytics az ún cookie-k, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok. Céljuk, hogy segítsenek elemezni, hogy a felhasználók milyen módon használják a webhelyet. Az ilyen fájlokat létrehozó webhelyhasználati információkat (beleértve az Ön IP-címét is) elküldjük a Google-nak, és az Egyesült Államokban található szervereken tároljuk. A Google ezeket az információkat a webhely használatának értékelésére használja fel. Az értékelés eredményeként tevékenységi jelentések készülnek a webhelyen az adminisztrátorok számára. A Google a weboldal tevékenységéhez és az internethasználathoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat is nyújt. A Google átadhatja ezeket az információkat harmadik feleknek, ha ezt törvény írja elő, vagy ha az ilyen harmadik felek a Google nevében dolgozzák fel az információkat. A Google nem társítja az Ön IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokhoz. A cookie-k használatát a böngésző megfelelő beállításával megtagadhatja. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni ezt az oldalt. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google az Ön adatait a fent meghatározott módon és célból feldolgozza.


A cookie-k ellenőrzésének módja


A cookie-kat saját belátása szerint szabályozhatja és/vagy törölheti. Törölheti a számítógépén tárolt összes cookie-t, és a legtöbb böngészőt beállíthatja úgy, hogy megakadályozza azok tárolását. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal manuálisan módosítania kell bizonyos beállításokat, amikor felkeresi a webhelyet, és bizonyos szolgáltatások és funkciók nem fognak működni.


Hogyan utasíthatom el és törölhetem a cookie-kat?


Nem használunk cookie-kat a látogatóról azonosítható adatok gyűjtésére. Ha azonban ezt szeretné, a böngésző beállításainak módosításával elutasíthatja vagy letilthatja a cookie-kat. Vegye figyelembe, hogy a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, így ha nem kíván cookie-kat használni, akkor aktívan törölnie kell vagy le kell tiltania azokat. A mobiltelefonok böngészőiben a cookie-k használatával kapcsolatos információkért, valamint az ilyen cookie-k elutasításának vagy törlésének módjáról olvassa el mobiltelefonja vagy internetböngészőjének kézikönyvét.


Tájékoztatás a cookie-k használatáról


A weboldal felett a cookie-k használatára vonatkozó információkat láthat. Az elfogadás (zöld ikon) gombra kattintva a hozzájárulás (cooki_akcept névvel és 1-es értékű cookie-k) mentésre kerül az Ön számítógépére, amely a hozzájárulás megadásától vagy a cookie törlésétől számított 365 napig érvényes. A webhely ezután ismét hozzájárulását kéri.Személyes adatokhoz való hozzáférés iránti kérelem

19. § (2) bekezdés b) pontja alapján a személyes adatok védelméről szóló új törvény 1. sz. 18/2018 Z.z. Önnek joga van hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz. Személyes adatait az alábbi e-mail cím megadásával érheti el és továbbíthatja. Az e-mail cím az érintett személy egyedi azonosítója.